ALgemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot
het verrichten van werkzaamheden.
1.2 Opdrachtnemer: de natuurlijke rechtspersoon die een opdracht aanneemt na totstandkoming van een
overeenkomst.
1.2 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen
hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de
werkzaamheden zoals beschreven in de opdrachtbevestiging.
1.3 Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of gegevens,
alsmede in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder
stukken of gegevensdragers. Als “bescheiden” zijn eveneens aan te merken bestanden, elektronisch berichten e.d..

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever, behoudens voor zover wet- of regelgeving
de toepassing van deze voorwaarden uitsluiten of
beperken en behoudens wijzigingen in deze voorwaarden,
welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen
te zijn bevestigd.
2.2. Voor zover voor opdrachtnemer gedrag- en beroepsregels
van toepassing zijn, maken deze deel uit van de
overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds
volledig te zullen respecteren.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding
is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn
is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht
worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.
3.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen
gehouden worden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, en inclusief de in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer
niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige orders.
3.6 Aanvullende voorwaarden kunnen gelden naargelang de opdracht dit vraagt. Deze kunnen schriftelijk en
aanvullend op de offerte worden gepresenteerd. Overige mondelinge afspraken behouden ook hun rechtsgeldigheid.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende
en
gedateerde offerte of opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen via post of via elektronische
wegen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever
aan opdrachtnemer verstrekte
informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst
op andere wijze tot stand is gekomen.
4.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende
opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
4.4 Offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen. Deze dient door de
opdrachtgever voor akkoord getekend en geretourneerd te worden al dan niet via elektronische weg.
4.5 Alle diensten die door opdrachtnemer worden geleverd
worden uitgevoerd naar beste inzicht en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 5: Uitvoering overeengekomen werkzaamheden door de opdrachtnemer

5.1 De resultaten van het gebruik van de door de opdrachtnemer
verrichte observaties, verstrekte adviezen of andere
uitgevoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van de opdrachtnemer vallen.
De opdrachtnemer heeft de inspanningsverplichting de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
5.2 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeengekomen werkzaamheden worden
uitgevoerd.
5.3 De uitvoering vindt niet eerder plaats dan nadat de overeenkomst door opdrachtgever is ondertekend.

Artikel 6: Annuleringen

6.1 De voorwaarden omtrent annulering vindt u op de pagina Annuleringsvoorwaarden.

 

Artikel 7: Auteursrecht / Intellectueel eigendom

7.1 Het auteurs- en publicatierecht op alsmede de eigendom
van de door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde
materialen berust bij de opdrachtnemer.
7.2 Vermenigvuldigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen is
uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
7.3 De opdrachtgever en afnemers alsmede de deelnemers aan open activiteiten zijn niet gerechtigd diensten en
producten van de opdrachtnemer met dezelfde of vergelijkbare inhoud, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer,
aan derden aan te bieden, tenzij met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. Voor elke in strijd met dit artikel
verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van €. 5.000,– onverminderd het recht
van de opdrachtnemer
aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
Indien er in strijd met deze bepaling toch
gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel
ontstane directe of indirecte schade.
7.4 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking
tot producten van de geest, welke hij gebruikt of
heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet
voortvloeien.
7.5 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een
en ander in de ruimste zin des woord, als dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of
te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging en/of
openbaarmaking
zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van
opdrachtnemer.
De opdrachtnemer heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen
organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de
opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
7.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan
ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8: Hulpmiddelen/materialen/werkruimten

8.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst bij de opdrachtgever en/of afnemer plaatsvindt, zal de opdrachtgever
de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking
stellen.
8.2 Het dient de opdrachtnemer te allen tijde mogelijk te zijn de door hem te gebruiken werkruimten te betreden.
De
werkruimten zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld en zo veel
mogelijk afsluitbaar zijn, zodat gegevens, materialen e.d. opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte.

Artikel 9: Verplichtingen van de opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, bescheiden en bestanden (eventueel uitgewisseld via –mail) welke
opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht,
tijdig in
de gewenste vorm en op de gewenste (afgesproken) wijze ter beschikking te stellen.
9.2 Ingeval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen
zal opdrachtgever de opdrachtnemer op de
hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
9.3 Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer onverwijld
te informeren over feiten en omstandigheden die in
verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
9.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter
beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van
de opdracht niet anders voortvloeit.
9.5 Waar noodzakelijk voor de onderbouwing van de deugdelijkheid
van de verrichtte werkzaamheden worden van
originele bescheiden met een formele status zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen
die
opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld kopieën opgenomen in de werkdossiers van de
opdrachtnemer.
9.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium
ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden,
zijn voor rekening van de opdrachtgever.
9.7 Indien de opdrachtnemer langer dan een maand ziek is, wordt in overleg voor vervanging gezorgd. De
opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk, maar de opdrachtnemer zal alle inspanningen verrichten.
9.8 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden, vergunningen en betaling van
legeskosten die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.9 Opdrachtgever staat ten alle tijden in voor een veilige werkomgeving voor Opdrachtnemer en eventueel door haar
ingeschakelde derden. Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft naar inzicht van Opdrachtnemer, behoudt
Opdrachtnemer zich het recht om de uitvoering te staken zonder dat het recht op uitbetaling vervalt.

Artikel 10: Prijzen

10.1 Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of
verkoopprijzen. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen, met inachtneming
van het tweede lid.
10.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke
verhogingen ondergaan, of zich koersfluctuaties van binnenlandse valuta voordoen waardoor de te berekenen
totale
kosten meer dan 5% stijgen, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke
ingang op te
zeggen.
10.3 Behoudens het bepaalde in dit artikel blijft de betalingsverplichting
van de opdrachtgever voor het niet afnemen
van door de opdrachtnemer aangeboden te verlenen diensten en of de te leveren producten in stand.

Artikel 11: Gebreken, klachttermijnen

11.1 De opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de
opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen dertig dagen na de laatste dag der uitvoering van de
overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtnemer
te melden. Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus
bedoelde dertig dagen wordt gedaan, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijze waarop de
overeenkomst is uitgevoerd en vervalt het recht op reclame.
11.2 Tijdig aangetoonde gebleken gebreken zullen (indien mogelijk) door de opdrachtnemer binnen een redelijke
termijn hersteld worden.
11.3 Al dan niet vermeende gebreken schorten betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 12: Betalingsvoorwaarden

12.1 De prijs is ex. btw.
Facturering geschiedt als volgt:
12.2 Na tekening van de offerte wordt een bedrag van 1/2 van het totaalbedrag gefactureerd wanneer het offertes
betreffen van meer dan 1500 Euro exclusief btw;
12.3 Het tweede deel zal aan het einde van het uitgevoerde traject in rekening worden gebracht.
12.4 Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder enige bevoegdheid van de
opdrachtgever tot opschorting of korting.
12.5 Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na het verstrijken van de betalingstermijn van dertig
dagen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
12.6 Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt na een eerste herinnering elke daaropvolgende
herinneringsfactuur 5% toeslag berekend op het oorspronkelijke factuurbedrag of verhoogd met tenminste €30,-.
12.7 Voor verrekening is een schriftelijke verklaring vereist die inhoudt dat de opdrachtgever/koper zich op
verrekening beroept. Verrekening is slechts mogelijk indien de juistheid van de tegenvordering eenvoudig is vast te
stellen en door de leverancier niet wordt betwist.
12.8 Alle (buiten)gerechtelijke en andere kosten van een eventuele leverancier, voortvloeiend uit wanbetaling, zijn
voor rekening van de opdrachtgever, waaronder alle redelijke kosten van rechtsbijstand.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen.
13.3 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is
te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
13.4 Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst
als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals
overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs
of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke
omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit
het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en alleen indien sprake is van opzet of grove
schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
14.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de voor volledige uitvoering van
het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten uitkoopsom van Opdrachtnemer.
14.3 Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan Opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt
binnen acht kalenderdagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
14.4 Aan het eventueel gehuurde mogen generlei wijze veranderingen of beschadigingen worden aangebracht.
Eventuele schade, waaronder begrepen de kosten van herstel, moeten door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer
worden vergoed.
14.5 Onverminderd het voormelde, is Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het
gedrag van zijn gasten.